TREBALL DE CAMP

INTEGREM TOTES LES ETAPES D’UNA RECERCA:

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE RECERCA

Comencem cada projecte amb una planificació estratègica sòlida, identificant objectius, abast i mètodes. L'èxit d'una investigació de mercats és la combinació de cinc qüestions:

  • Què necessitem realment saber? (identificar informació rellevant)
  • Qui ens pot aportar aquesta informació? (univers, target i quotes)
  • Com ens aproximem al target? (tècniques de recerca adequades)
  • Què preguntem? (redacció del qüestionari i/o de la línia de punts)
  • Quantes persones volen involucrar? (mostra i garanties d'aquesta)

SECCIÓN DE TÉCNICAS APROPIADAS

Triem les tècniques més apropiades per al vostre projecte. Cada elecció està impulsada per la cerca de dades útils i significatives, i cada necessitat d'informació i característiques del target i de l'entorn competitiu determina el disseny metodològic apropiat així com les seves tècniques concretes per a cada moment-situació.

DISSENY QÜESTIONARI

Transformem els objectius i les necessitats d'informació en preguntes estratègiques que realment ajudin en la presa de decisions. Cada pregunta i cada opció de resposta, estan meticulosament dissenyades per extreure la informació necessària per prendre decisions estratègiques. La clau per obtenir respostes és formular les preguntes precises i sense biaixos.

CÀLCUL DE LA MOSTRA I QUOTES PERTINENTS

Calculem mostres representatives en relació amb els diferents universos d'anàlisi i dissenyem, apliquem i controlem les quotes pertinents per garantir l'accés a la diversitat del target i que els resultats siguin necessaris; i quan els subsegments d'interès prioritari per a la vostra empresa-organització siguin numèricament petits, apliquem estratègies de treball de camp més complexes amb coeficients de ponderació per a ponderar i equilibrar les mostres després del treball de camp.

REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP

El nostre equip executa el treball de camp amb precisió, recol·lectant dades de manera eficient i acurada, controlant tot el procés sense cap tipus de subcontractació. Som 100% investigació a totes les bases.

ANÀLISI ESTADÍSTICA DE LES DADES

Utilitzem anàlisis estadístiques per extreure insights significatives i donar suport a decisions fonamentades.

ANÀLISI QUALITATIVA DE LA INFORMACIÓ

Més enllà dels números, duem a terme una anàlisi qualitativa detallada per comprendre les percepcions i emocions darrere de les dades.

INFORME DE RESULTATS

Presentem els resultats de manera clara i visualment atractiva, i destaquem les tendències clau i les oportunitats identificades, de manera que sigui una font fiable d'informació per prendre decisions.

RECOMANACIONS ESTRATÈGIQUES

No només entreguem dades, sinó també estratègies. Les nostres recomanacions estratègiques us guiaran cap a l'èxit en la vostra propera fase de desenvolupament.